Fundacja Addenda
minus melius
mniej to lepiej
less is more

Statut Fundacji ADDENDA

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja Addenda, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Panią Barbarę Kaszkur-Niechwiej,  Pana Sorena Gaugera i Pana Stefana Klemczaka, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Stelmach, Krzysztof Maj, Ryszard Gomółka, Spółka Cywilna,  w Krakowie przy ul.Grabowskiego 5/1, w dniu 25 stycznia 2016 roku, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., regulowanej Rozporządzeniem Ministra, a także na podstawie niniejszego Statutu.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

1.      Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

2.      Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 4

1.      Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami prawa.

2.      Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.

 

§ 7

1. Celami  Fundacji są:

a)       wspieranie kultury i sztuki oraz  ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

b)      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

c)      upowszechnianie kultury polskiej w kraju i za granicą;

d)      wspieranie, ochrona i przekaz  historii lokalnej, indywidualnej i mikrohistorii;

e)       wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki;

f)         popularyzowanie nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej;

g)       inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo;

h)       wspieranie różnorodności kulturowej oraz popularyzowanie idei mediacji kulturowej jako czynników pozytywnych zmian społecznych;

i)        wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi;

j)        wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji;

k)        kształtowanie świadomości naukowej społeczeństwa, popularyzowanie wyników badań naukowych, przedstawianie ich w formie zrozumiałej i mogącej mieć praktyczne zastosowanie;

l)         wspieranie i rozwój systemu edukacji dorosłych w szczególności nieformalnego i pozaformalnego, opracowywanie i popularyzowanie nowatorskich rozwiązań w tym obszarze;

m)     rozwój efektywnych metod i form komunikacji społecznej w obszarach kultury, nauki, edukacji i lecznictwa;

n)       organizowanie i wspieranie innowacyjnych działań na rzecz osób w wieku emerytalnym;

o)       wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

p)       upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

q)       wspieranie integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

r)        zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek i pochodzenie;

s)        wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu.

 

2. Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez:

a)      organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów kulturalnych i edukacyjnych;

b)      organizowanie wystaw, pokazów, koncertów, festiwali, przedstawień, happeningów, pobytów twórczych i innych wydarzeń artystycznych;

c)      prowadzenie działalności wydawniczej, archiwizacyjnej, fonograficznej i produkcji filmowej;

d)      organizowanie wydarzeń interdyscyplinarnych i interkulturowych;

e)      rozwijanie własnej działalności artystycznej i intelektualnej;

f)       organizowanie wykładów, kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, seminariów, spotkań i wycieczek edukacyjnych, grup edukacyjnych i samokształceniowych, konkursów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i naukowym;

g)      nawiązywanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej na polu kultury, sztuki, edukacji,  nauki i inicjatyw społecznych;

h)      projektowanie programów komputerowych, tworzenie i prowadzenie stron internetowych oraz wykorzystywanie innych narzędzi komunikacji cyfrowej na potrzeby realizacji celów statutowych;

i)        prowadzenie i wspieranie działalności badawczej w obszarze kultury, edukacji i komunikacji społecznej;

j)        wspieranie i prowadzenie działań na rzecz zapewnienia równych praw, równych szans i równego traktowania grup i osób dyskryminowanych;

k)      współpracę z jednostkami akademickimi i badawczymi;

l)        promocję i organizowanie wolontariatu;

m)   działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 3 ust.3, w zakresie mieszczącym się w celach fundacji; 

n)      współpracę z organizacjami pozarządowymi, mediami, administracją publiczną  oraz innymi instytucjami państwowymi i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów statutowych.

 

§ 8

1.      Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną w pełnym zakresie wymienionych celów i sposobów ich realizacji, w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      Możliwe jest dofinansowywanie działań realizowanych przez Fundację przez uczestników/uczestniczki tych działań

 

§ 9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

 

 

III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 11

Fundatorzy na realizację celów statutowych przeznaczają kwotę pieniężną w wysokości 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych). 

 

§ 12

1.      Dochodami Fundacji są:

a)     dotacje i subwencje od osób prawnych, krajowych i zagranicznych,

b)     darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych, ze źródeł krajowych i zagranicznych,

c)      odsetki i depozyty bankowe,

d)     dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

e)     wpływy z działalności odpłatnej.

2.      Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3.      Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4.      Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową

 

§ 13

1.      Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.      W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji

3.      W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 

IV. Władze Fundacji

 

§ 15

Władzami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

 

A.      Zarząd Fundacji

§ 16

1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2.      Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech  osób, w tym Prezesa,  powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów zwykłą większością głosów.

3.      Członkinie/członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.

4.      Fundatorzy mogą zostać członkami  Zarządu.

5.      Członkini / członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6.      W przypadku śmierci fundatorów członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji.

 

 

§ 17

1.      Członkinie / członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie

2.      Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorów bądź śmierci członkini / członka Zarządu.

 

§ 18

1.      Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

b)     zarządzanie majątkiem Fundacji;

c)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

d)     uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

e)     opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;

f)       sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji: sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego;

g)     przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

 

2.      Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.

3.      Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.

 

§ 19

1.      Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków / członkiń, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2.      Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, decyzje podejmuje jednogłośnie.

 

§ 20

1.      Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.      Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali skutecznie powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

 

§ 21

1.      Możliwe jest przekazanie przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa osobie nie będącej członkiem / członkinią Zarządu, w zakresie podpisywania umów cywilno-prawnych oraz merytorycznego zatwierdzania dokumentów.

2.      Zarząd przekazuje pełnomocnictwo osobie nie będącej członkiem / członkinią Zarządu w drodze uchwały, z określeniem zakresu czynności, których dotyczy pełnomocnictwo.

 

B.      Rada Fundacji

§ 22

1.      Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym. 

2.      Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu  osób, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów zwykłą większością głosów.

3.      Fundatorzy mogą zostać członkami  Rady.

4.      Fundatorzy wyznaczają i odwołują Przewodniczącą / Przewodniczącego Rady Fundacji, która / który reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5.      Rada Fundacji  jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

6.      W przypadku śmierci fundatorów członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

 


§ 23

1.      Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją

2.      Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorów, bądź śmierci członkini / członka Rady.

3.      Członkowie / członkinie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami / członkiniami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4.      Żadna z osób wchodzących w skład Rady Fundacji nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.      Członkinie / członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie  Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 24

1.      Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.      Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodnicząca / Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

3.      Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali skutecznie powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

4.      W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawicielka / przedstawiciel Zarządu Fundacji.

5.      Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej / Przewodniczącego z zastrzeżeniem  § 22 pkt.6.

 

 

§ 25

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1.      nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;

2.      opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji przygotowanych przez Zarząd;

3.      wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;

4.      zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji: sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego;

5.      opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§  26

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1.      żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

2.      dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

V. Sposób reprezentacji

 

§ 27

1.      W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się trzech osób, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwie członkinie / dwaj członkowie Zarządu Fundacji działające / działający łącznie.

2.      W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jedna członkini / jeden członek Zarządu działający samodzielnie.

 

VI. Zmiana statutu

 

§ 28

1.      Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

2.      Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji za pisemną zgodą Fundatorów.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 29

Fundacja nie może:

1.      udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz osób, z którymi członkowie / członkinie organów oraz pracownicy / pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani/ne z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2.      przekazywać majątku Fundacji na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.      wykorzystywać majątku na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4.      zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie / członkinie organów Fundacji lub pracownicy / pracowniczki oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 


§ 30

1.      Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3.      W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatorów i opinii Rady Fundacji.

 

§ 31

1.      W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.

2.      Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i za pisemną zgodą Fundatorów.

3.      Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.

4.      Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji pod nadzorem Fundatorów.

 

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.