Fundacja Addenda
minus melius
mniej to lepiej
less is more

Partnerzy/Partners

Organizacje partnerskie/ Partners organizations

Projekt "Follow the story - applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education - APSTELL" realizowany jest przez trzy organizacje z Polski, Łotwy i Słowacji.
Project "Follow the story - applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education - APSTELL" is realized by three organizations from Poland, Latvia and Slovakia.


Fundacja Addenda, Kraków, Polska – koordynator projektu
www.fundacja-addenda.pl

Fundacja działa w obszarze nieformalnej i poza formalnej edukacji osób dorosłych, skupiając się zwłaszcza na tych obszarach, gdzie edukacja spotyka się i przeplata z kulturą, sztuką, życiem społecznym, opieką zdrowotną, działalnością społeczną i życiem rodzinnym. Nasze działania adresujemy głównie do osób w wieku powyżej 40 lat, w szczególności do tych, które borykają się różnego rodzaju trudnościami edukacyjnymi, powodowanymi przez społeczne, geograficzne, ekonomiczne i inne przeszkody i problemy. Organizujemy, animujemy i wspieramy różne wydarzenia edukacyjne i kulturalne: warsztaty, seminaria, wykłady, spotkania dyskusyjne, happeningi, kursy i szkolenia prowadzone w odbiegający od powszechnej praktyki sposób. Nasza organizacja działa na dwóch poziomach:
1) opracowujemy i testujemy nowe formy pracy w obszarze pozaformalnych i nieformalnych wydarzeń edukacyjnych, np. "obiady filozoficzne", "seminaria ogrodowe", "praktyczna sztukę opowieści" itd.,
2) współpracujemy z małymi wiejskimi i podmiejskimi instytucjami/ organizacjami (takimi jak Kluby Kultury, NG0, Koła Gospodyń Wiejskich) organizując dla nich innowacyjne zajęcia językowe, wykłady, seminaria i warsztaty. Aby zachęcić jak potencjalnych uczestników, oferujemy te zajęcia bezpłatnie.

W naszych działaniach edukacyjnych koncentrujemy się nie tylko na dostarczaniu umiejętności i wiedzy, ale także na tworzeniu aktywnych postaw edukacyjnych, rozbudzaniu ciekawości i odwagi poznawczej, angażowaniu siebie i innych.

Bardzo istotną częścią naszej działalności jest doradztwo, wsparcie i pomoc dla osób i instytucji, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Stawiamy na nowatorstwo i wysoką jakość refleksji teoretycznej, dbając jednak o to, aby nasze przedsięwzięcia pozostawały w ciągłym kontakcie ze światem życia codziennego. Dysponując zapleczem akademickim, pragniemy stworzyć pomost między osiągnięciami współczesnej kultury, nauki i technologii a życiem codziennym. Naszą ambicją jest opracowanie metod i języka, które pozwolą wydobyć ich znaczenie dla najszerzej rozumianej edukacji dorosłych.

Jednym z głównych celów naszej organizacji jest stworzenie wspólnej platformy (w tym prawnej i organizacyjnej) dla osób z różnych środowisk, zainteresowanych innowacjami w nauczaniu dorosłych. W naszym stale powiększającym się zespole mamy praktyków, badaczy, twórców, ludzi reprezentujących różne dyscypliny, takie jak pedagogika, psychologia, filozofia, literatura, komunikacja społeczna, bibliotekoznawstwo i nauki ścisłe, z bogatym i szerokim doświadczeniem w różnych formach edukacji dorosłych. Ludzi, których łączy ta sama pasja - rozwijanie i odkrywanie nowych sposobów nauczania i uczenia się, poza formalnym systemami edukacyjnymi.
Addenda Foundation, Krakow, Poland – Project coordinator
www.fundacja-addenda.pl

Addenda foundation operates in the sphere of non-formal and informal adult education. We are especially interested in the areas where education meets and interlaces with culture, art, social life, healthcare, community activities and family life. We are focusing mainly on people over the age of 40 (the middle aged and elderly) facing all kinds of educational difficulties, caused by social, geographical, economical and other obstacles and problems. We organise, animate and support various educational and cultural events, workshops, seminars, lectures, discussion meetings, happenings, courses and training conducted in a way that stands out from common practice. Our organisation works on two levels:
1) we are developing and testing new forms of non-formal and informal educational events like “philosophical dinners”, “garden seminars”, “applied storytelling classes” and so on,
2) we are cooperating with small rural and suburban institutions/organizations (like Cultural Clubs, NG0, Country Women Associations (Koła Gospodyń Wiejskich)) organising for them innovative language classes, lectures, seminars and workshops. To encourage adult learners we offer this activities free of charge: language classes -for 4-5 months, lectures/seminars - ever.

In our educational actions we concentrate not only on providing skills and knowledge but also on creating active educational approaches, curiosity and cognitive courage, involvement of oneself and others.

Very important part of our activity is counselling, support and assistance for individuals and institutions, especially these from disadvantaged, e.g rural regions.

We promote innovation and high quality of theoretical reflection, but at the same time we keep in touch with everyday life and its problems. Having very strong academic powerbase, we desire to create a bridge between accomplishments of contemporary culture, science, technology and everyday life. Our ambition is to develop methods and language that would allow us to extract their importance and meaning for the non-formal and informal adult learning.

One of the main goals of our organisation is to create a common platform, a framework (also a legal and organisational) for the people, with different backgrounds, who are interested in innovation in adult education. In our, all the time expanding, team we have practitioners, researches and artists, people representing various disciplines like pedagogy, psychology, philosophy, literature, social communication, library science and science, with rich and broad experience in all kinds of adult education. The people who were all united by the same passion – developing and exploring new ways in learning, out of the formal educational systems.Stowarzyszenie Rural Partnership Selija – Akniste, Łotwa
www.partneribaselija.lv

Stowarzyszenie "Rural Partnership Selija" (Partnerstwo na rzecz obszarów wiejskich) jest lokalną grupą działania mieszczącą się w południowo-wschodniej części Łotwy. Podstawowym celem realizowanym przez tą organizację jest promowanie lokalnych inicjatyw na terenie pięciu gmin wiejskich o całkowitej liczbie 22 000 mieszkańców. 76 członków organizacji to lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i 5 gmin wiejskich. Praca Stowarzyszenia jest prowadzona przez personel składający się z 3 płatnych pracowników i wybranej rady składającej się z 11 członków zarządu.

Obszary wiejskie na Łotwie są bardzo słabo zaludnione - średnio tylko 8,85 osób na km², a najmniej zaludnioną gminą wiejską jest Jekabpils - 5,86 / km². Historycznie Łotysze zawsze woleli mieszkać na oddzielnych farmach, oddalonych o nawet 15 km od najbliższej wioski. Lokalna infrastruktura i system transportu publicznego są słabe, drogi są złe. W związku z tym dostęp do jakichkolwiek usług jest utrudniony. Znaczna część ludności (zwłaszcza starsza grupa) ma jedynie wykształcenie podstawowe, co więcej, nabyła je w czasach radzieckich. Na przykład w wybranych 5 wioskach, w których realizowany będzie projekt, odsetek osób z wykształceniem podstawowym wynosi 35%.

Stowarzyszenie działa zgodne z zasadą, iż lokalni mieszkańcy są najlepszymi znawcami własnych potrzeb i sposobów ich zaspakajania. Naszą misją jest zapewnienie, aby byli oni dobrze poinformowani, inspirowani i zaangażowani w proces poprawy swojego środowiska zgodnie z przyjętym planem rozwoju na lata 2014-2020, zatytułowanym "Wieś - środowisko, w którym warto żyć". Prowadzimy regularne seminaria i udzielamy konsultacji naszym wnioskodawcom, aby mogli realizować swoje pomysły mające na celu podniesienie poziomu ekonomicznego, kulturalnego, środowiskowego i społecznego miejsca, w którym żyją, korzystając ze wsparcia finansowego unijnego programu LEADER. Na przykład, dzięki realizowanym projektom nasze lokalne grupy inicjatywne (NGO) otworzyły nowe, w pełni wyposażone Centra Społecznościowe, aby lokalni mieszkańcy mogli się spotkać i zorganizować swoje działania: kreatywne warsztaty, wydarzenia sportowe, działania na rzecz uczenia się przez całe życie, rozwijanie swoich umiejętności i talentówy, aby prowadzić dyskusje na tematy obywatelskie.

Na Łotwie istnieje ciągły brak zarówno profesjonalnych pedagogów pracujących z dorosłymi, jak i właściwej, sprawdzonej metodologii w edukacji dorosłych. Lokalni wychowawcy lub lokalni działacze stale potrzebują nowych doświadczeń w oferowaniu atrakcyjnych metod i działań edukacyjnych uczniom w różnym wieku, głównie w wieku 50+, żyjącym z dala od siebie nawzajem i centrum wioski. Uczenie się poprzez spotkania i dzielenie się z pewnością jest skutecznym sposobem zdobywania nowych umiejętności.
Rural Partnership Selija – Akniste, Latvia
www.partneribaselija.lv

Association „Rural Partnership Selija” is a LEADER type Local action group (LAG) in the south-eastern part of Latvia. Its primary aim is to promote local initiatives on the territory of five rural municipalities with totally 22000 inhabitants. The organization`s 76 members are local entrepreneurs, NGOs and 5 rural municipalities. Its work is conducted by the staff consisting of 3 paid employees and the elected board of 11 board members.

Our rural territory is very sparcely populated – on average only 8.85 people per km², the lowest density being in Jekabpils rural municipality – 5.86/km². Historically, Latvians have always preferred living on separate farmsteads to living in villages, even as far as 15 km to the nearest village. The local infrastructure and public transport system are weak, the roads are bad. Consequently, the access to any services is hindered. A considerable part of the population (especially the older group) have only primary education, moreover, acquired in the Soviet times. For instance in the chosen for the project 5 villages together the rate of people with only primary education is 35 %.

The Rural Partnership follows the principle - the local people are the best judges of their own needs. It is our mission to ensure that they get informed, inspired and involved in the process of improving their environment according to our adopted Development Plan 2014-2020, called „Countryside – the environment worth living in”. We hold regular seminars and give consultations for our project applicants so that they can implement their ideas aimed at raising the economical, cultural, environmental, social level of the place they live in making use of the financial support of the EU LEADER program. For example, thanks to the implemented projects our local initiative groups (NGOs) have opened new, fully equipped Community Centres for the local people to come together and arrange their activities: creative workshops, sports events, lifelong learning activities, to develop their skills and talents, to hold discussions on civic topics. As soon as life-long learning is not a function of any rural municipality, as a rule, the municipalities delegate it to the local NGO that has founded its Community Centre.

It means that there is a constant lack of both professional educators working with adults and a proper, tested methodology. The local educators or local activists are in a constant need of a new experience in offering attractive educative methods and activities to their learners of different ages, mainly 50+, living remotely from each other and the village centre. Learning by seeing and sharing is sure to be an effective way of acquiring new skills.


Tradicne ludove umelecke remesla – Leopoldov, Słowacja
www.ludoveremesla.org

Stowarzyszenie „Tradicne ludove umelecke remesla” (Tradycyjna sztuka ludowa i rzemiosło) powstało w 2006 roku. Jego działalność koncentruje się na utrzymaniu tradycyjnego rzemiosła ludowego, prezentując rzemiosło i rzemieślników na Słowacji i za granicą. Nasza siedziba znajduje się w Leopoldovie, jednak Stowarzyszenie działa na terenie całej Republiki Słowackiej, szczególnie na obszarach wiejskich w pobliżu Tatr. Główną działalnością stowarzyszenia są:
• prezentacja tradycyjnego rzemiosła ludowego i kultury,
• organizowanie międzynarodowych festiwali ludowych rzemieślników "rzemiosła ludowego" w dziewięciu miastach Słowacji: Nitra, Topoľčany, Trenczyn, Pieszczany, Púchov, Skalica, Štrbské Pleso, Senec, Żylina.
• projekty edukacyjne i kulturalne z udziałem osób niepełnosprawnych, seniorów, młodych i bezrobotnych osób,
• edukacja terapeutów zajęciowych w domach opieki społecznej,
• organizacja warsztatów w ramach imprez firmowych, podczas których prezentowane jest rękodzieło ludowe,
• współpraca z SAAIC w projektach unijnych.


Wszystkie działania Stowarzyszenia są wykonywane wyłącznie przy pomocy wolontariuszy, personelu organizacyjnego i administracyjnego, rzemieślników- trenerów i pracowników technicznych. Trzydziestu wolontariuszy współpracuje z naszym Stowarzyszeniem obywatelskim. W bazie danych znajduje się 300 rzemieślników ze Słowacji i z zagranicy. Ważną częścią naszej pracy jest promocja i upowszechnianie - mamy duże doświadczenie w tej dziedzinie. Działania Stowarzyszenia realizowane są nie tylko w centrum dużych miast, także w regionach turystycznych / Wysokie Tatry, Uzdrowisko Pieszczany /, czy w obszarach wystawienniczych / Agrokomplex Nitra, Expo Center Trenčín /. Rzemiosło ludowe prezentowane jest w formie spotkań rzemieślników ludowych i warsztatów.
Tradicne ludove umelecke remesla – Leopoldov, Slovakia
www.ludoveremesla.org

The Civic Association Traditional Folk Art and Crafts was established in 2006. Its activities are focused on maintaining of traditional folk crafts, presenting crafts and craftsmen in Slovakia and abroad. Our seat is in Leopoldov,however,the association is active throughout the Slovak Republic, especially in the touristic rural areas in close to Tatra Mountains. The main activitie of the association are:
• Presentation of traditional folk crafts and culture
• Organising the international festivals of folk craftsmen „ Folk arts crafts“ in nine towns of Slovakia: Nitra, Topoľčany, Trenčín, Piešťany, Púchov, Skalica, Štrbské Pleso, Senec, Žilina
• Educational and cultural projects with disabled people, seniors, young and unemloyed people
• Education of occupational therapists in social care homes
• Organising of workshops in corporate events where are folk crafts are presented
• Cooperation with SAAIC in EU projects.

It is possible to perform all activities only with help of volunteers, organizational and administrative staff, craftsmen- trainers and technical workers. Thirty volunteers cooperate with our civic association. In the database there are 300 craftsmen from Slovakia and abroad. The organisation operates throughout Slovak Republic, and also abroad. An important part of our work is promotion and dissemination – we have a considerable experience on this field. The association activities are implemented not only in the centre of big towns, also in tourist regions /High Tatras, Spa Piešťany/, in areas of exhibitions / Agrokomplex Nitra, Expo Centre Trenčín/. The folk craft is presented in the form of meetings of folk craftsmen and in workshops.