Fundacja Addenda
minus melius
mniej to lepiej
less is more

Aktualności/News

 

01.03.2019r.

Niech opowieść nas prowadzi - seminarium dla działaczy i edukatorów wiejskich

Let the story lead us - the seminar for rural educators and activists


W styczniu i w lutym we wszystkich krajach partnerskich odbyły lokalne seminaria upowszechniające rezultaty projektu, w szczególności opracowany przez nas podręcznik dla edukatorów i działaczy wiejskich. Seminaria, pod hasłem "Niech opowieść nas prowadzi", zostały zorganizowane we wsiach i małych miejscowościach i zgromadziły działaczy wiejskich, członków lokalnych organizacji społecznych, lokalnych storytellerów i edukatorów. W programie seminariów - niemal identycznych we wszystkich krajach -znalazły się informacje o projekcie i jego rezultatach, omówienie podręcznika oraz praktyczne zajęcia pokazujące jak wykorzystać sztukę opowieści w edukacji dorosłych. We wszystkich krajach seminaria cieszyły się bardzo dużym powodzeniem i wzięło w nich udział łącznie 65 osób.


In January and February, in all partners countries local multiplier events were held to disseminate project results and outputs, in particular our manual for rural activists and educators. The seminars named "Let the story lead us" were organised in villages and gathered rural educators, cultural, social and civic activists, local storytellers, representatives of local NGO's. The seminar agendas - almost the same in each country - included information about the project and its results, manual presentation and practical workshops on how to use applied storytelling in adult education. In all partner countries seminars were very popular and were attended by 65 participants altogether.


 

28.02.2019r.

"With stories through learning - międzynarodowa konferencja dotycząca storytellingu w edukacji osób dorosłych"

"With stories through learning - an international conference on applied storytelling in adult education"


W dniu 23 lutego 2019r. odbyła się międzynarodowa konferencja "With stories through learning", organizowana w ramach upowszechniania rezultatów projektu "Podążaj za opowieścią - stosowana sztuka opowieści jako strategia motywacyjna i aktywizująca w edukacji dorosłych - APSTELL".

On February 23, 2019 an international conference "With stories through learning" was held in Krakow, Poland. It was a multiplier event, disseminating our project (" Follow the story - applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education - APSTELL") results, in particular the manual for rural educators and activist.


Jej głównym celem było zaprezentowanie, w wymiarze teoretycznym i praktycznym, możliwości wykorzystania stosowanej sztuki opowieści w edukacji osób dorosłych, w szczególności pokazanie jej potencjału w działaniach motywacyjnych i aktywizujących.

The main purpose of the conference was to present, in a theoretical and practical dimension, the various ways of using the applied storytelling in adult education, and showing its potential in motivating and activating strategies.


Konferencja była adresowana do edukatorów, trenerów, działaczy kulturalnych i społecznych, storytellerów, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w obszarze edukacji dorosłych.

The event was addressed to educators, trainers, cultural and social activists, storytellers, and representatives of non-governmental organizations and informal groups operating in the field of adult education.


Podczas spotkania, w miłej i swobodnej atmosferze, uczestnicy mogli nie tylko zdobyć i przedyskutować z kolegami z innych krajów użyteczne informacje ale również doświadczyć na sobie mocy ćwiczeń storytellingowych, uczestnicząc w przykładowych zajęciach realizowanych w sali szkoleniowej i w trenie w jednym z Krakowskich muzeów, nawiązującym do specyfiki organizacji partnerskich projektu.

During the meeting, in a nice friendly atmosphere, the participants could not only gain and discuss with their colleagues from other countries, useful information, but also experience the power of storytelling exercises by participating in small workshops, held in the class room and also in the field - in one of the Krakow museums, referring to the specifics of the project partner organizations.


Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały informacyjne i szkoleniowe oraz opracowany w ramach projektu podręcznik "Following the story". Czas konferencji był też okazją do wymiany doświadczeń między edukatorami osób dorosłych i nawiązania nowych kontaktów. W konferencji wzięło udział łącznie 41 osób z 7 krajów Europy i Kanady.

All conference participants received useful teaching and information materials and the "Following the story" manual, which was the main output of the project. The meeting was also an opportunity for exchanging experiences between adult educators and make new contacts. The conference was attended by 41 participants from 7 European countries and Canada.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za aktywny udział w konferencji, razem udało nam się stworzyć wyjątkowe doświadczenie edukacyjne.

We would like to express warm thanks to all conference participants - thanks to your commitment we all managed to create a unique educational experience.

 

18.09.2018r.

Trzecie spotkanie międzynarodowe

The third transnational meeting


Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w dniach 7-10 września 2018 r. na Słowacji (Strbske Pleso). Głównym celem spotkania było podsumowanie działań pilotażowych przeprowadzonych przez wszystkich partnerów oraz ostateczne ustalenia dotyczące struktury i treści podręcznika. Spotkanie zostało zorganizowane w pięknym miejscu w sercu Tatr.

The third transnational project meeting took place from 7th to 10th of September 2018 in Strbske Pleso (Slovakia). The main purpose of the meeting was to summarize the pilot activities performed by all partners and to make final arrangements for the manual structure and content. The meeting was organized in a beautiful place in the heart of Tatra Mountains.


Podczas spotkania omówiliśmy nasze lokalne działania, sukcesy i problemy; zdecydowaliśmy także o sposobie, w jaki powinny być prezentowane w tworzonym podręczniku. Uzgodniliśmy także spis treści i omawialiśmy stan aktualnych prac nad jego pisaniem. Był też czas na krótką dyskusję i wstępne planowanie wydarzeń związanych z rozpowszechnianiem rezultatów projektu, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Rozmawialiśmy o sposobach opracowania historii naszego projektu, podzieliliśmy się pomysłami i propozycjami ilustracji do historii przygotowanymi przez polskich i słowackich partnerów.

During the meeting we discussed our local activities; successes and problems and we decided about the way they should be presented in the manual. We also agreed on the manual table of content and we shared work on manual development. There was also a time for a short discussion and some introductory planning for our dissemination events both local and international. We talked about the ways of developing our project story and we shared ideas and propositions of illustrations for the story prepared by Polish and Slovakian partners.


Bardzo interesującą częścią spotkania był krótki warsztat, przygotowany i prowadzony przez polskiego partnera, na temat łączenia opowiadań i zdjęć/ilustracji/obrazów. Partnerzy wylosowali dobrze znaną bajkę, a następnie każda grupa narodowa przygotowywała zestaw obrazków przedstawiających przebieg fabuły. Następnie staraliśmy się opowiedzieć historię od nowa na podstawie ilustracji, co przyniosło wiele radości i śmiechu.

A very interesting part of the meeting was a short workshop, prepared and lead by the Polish partner, on joining storytelling and pictures. The partners drawn for a well know fairy tale and then each national group prepare a set of pictures presenting the story course. Then we tried to tell the story anew according to the pictures, what bought a lot joy and laughter.


Korzystając z pięknej pogody, zorganizowaliśmy dwa zajęcia w terenie: pierwsze dotyczyły natury i opowiadania historii. Pojechaliśmy kolejką linową na polanę Solisko i zastanowiliśmy się nad wpływem imponującej i monumentalnej przyrody, jaką są Tatry, na opowiadanie ludowe. Drugie to wizyta na symbolicznym cmentarzu z pomnikami ludzi, którzy zginęli w wysokich górach. Cmentarz znajdował się w pobliżu pięknego górskiego jeziora - Popradske Pleso. Tablice poświęcone ofiarom gór były bardzo krótkie, ale wsparte zapierającym dech w piersiach otoczeniem opowiedziały nam długie historie ...

Taking advantage of the beautiful weather we organized two filed works: the first was on nature and storytelling. We went by cable car to Solisko glade and reflect on the influence of impressive and monumental nature, which are Tatra Mountains, on folk storytelling. The second was the visit to Symbolic Cemetery with monuments of people who died in high mountains. The Cemetery was located near the beautiful mountain lake - Popradske Pleso. The plaques devoted to mountain victims were very brief, but supported by the breathtaking surroundings told us long stories….


Przyjaźń, którą dzieliliśmy, ciepła gościnność naszych gospodarzy, a także dobrze zbalansowana mieszanka wspaniałej przyrody i lokalnych tradycji ludowych sprawiły, że spotkanie było niezapomniane.

The friendship we shared, the warm hospitality of our hosts, together with a well-balanced mixture of magnificent nature and local folk traditions made the meeting unforgettable.

 

01.09.2018r.

Zakończenie realizacji zajęć pilotażowych

Completion of pilot activities


W ostatnich miesiącach wszyscy partnerzy zgodnie z planem przeprowadzili zajęcia pilotażowe. Były to:
- w Polsce - warsztaty plastyczne -w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe, z wykorzystaniem różnorodnych form opowiadania historii; oraz praca terenowa - poszukiwanie w środowisku wiejskim potencjału edukacyjnego tkwiącego w praktycznej sztuce opowieści;
- na Łotwie - pięć grup warsztatowych - wykorzystując historie do nauki i dyskusji na temat pięciu wybranych tematów, ważnych dla lokalnej społeczności;
- na Słowacji - wstępne, motywujące warsztaty na temat trzech różnych rzemiosł ludowych - z wykorzystaniem historii życia rzemieślników; oraz praca w terenie - za pomocą opowiadania historii poszukiwanie właścicieli tradycji ludowych.

Przeprowadzone działania pilotażowe zostały opisane w różnych, wybranych indywidualnie przez każdego partnera, sposób.


In recent months all the partners have performed their pilot activities according to the plan. They organized:
- in Poland: art workshop - based on local cultural heritage, using diverse forms of storytelling; and field work - looking for the educational potential of storytelling in a rural environment;
- in Latvia - five workshop groups - using stories to learn and discuss about five chosen topics, important for the local community;
- in Slovakia - introductory, motivating workshops on three different folk crafts - using craftsmen life-stories; and field work - using storytelling in searching for proprietors of folk traditions.

The performed pilot activities have been described in the different, chosen individually by each partner, way.


Po zakończeniu działań poszczególne działania pilotażowe zostały przeanalizowane, zależnie od rodzaju działań z wykorzystaniem odpowiedni narzędzi i metod, takich jak kwestionariusze dla dorosłych słuchaczy i nauczycieli, wywiady pogłębione, obserwacje, indywidualne nieformalne rozmowy i burze mózgów.

After completing the activities, the individual pilot activities were analyzed, depending on the type of activities with the use of appropriate tools and methods, such as questionnaires for adult learners and teachers, in-depth interviews, observations, individual informal conversations and brainstorming.


Wszyscy partnerzy przygotowali i zgromadzili dodatkowe materiały, związane z przeprowadzonymi działaniami:
a. programy nauczania i plany spotkań, w niektórych przypadkach ze szczegółowym opisem celów i sposobów realizacji zadań;
b. materiały i pomoce dydaktyczne;
c. materiały promocyjne, reklamowe i rekrutacyjne;
d. historie opowiadane przez uczestników aktywności i nagrania wywiadów z gawędziarzami oraz ich osobiste historie;
e. zdjęcia z działań.

Zebraliśmy bardzo bogate i różnorodne materiały, które stanowią dobrą podstawę do tworzonego w projekcie podręcznika.


All the partners have prepared and collected additional materials suitable to theirs activities:
a. curricula and meetings plans, in some cases detailed with planed goals and realisation ways;
b. teaching materials and objects;
c. promotion, advertising and requirement materials;
d. stories told by the activity participants and audio-recording of storytellers interviews and their personal stories;
e. photos from the activities.

We have gathered very rich and diverse materials, which make a good base for manual developing.


 

02.05.2018r.

Przygotowania do zajęć pilotażowych

Preparations for pilot activitiesWszyscy partnerzy są gotowi do rozpoczęcia lokalnych działań pilotażowych: w Polsce są to warsztaty artystyczne oparte na lokalnym dziedzictwie kulturowym; na Słowacji - praca w terenie: poszukiwanie starych rzemiosł i tradycji ludowych; na Łotwie - wykorzystanie historii do nauki i dyskusji na temat pięciu wybranych tematów, ważnych dla lokalnej społeczności.All the partners getting ready to begin their local pilot activities. In Poland - an art workshop based on local cultural heritage. In Slovakia - field work: searching for old crafts and folk tradition bearers. In Latvia - using stories to learn and discuss 5 chosen subjects, important for the local community. 

28.04.2018r.

Drugie spotkanie międzynarodowe w Akniste na Łotwie

The second transnational meeting in Akniste, LatviaDrugie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w dniach 12-15 kwietnia 2018 r. w Akniste (Łotwa). Spotkanie poświęcone było krytycznej analizie I zberaniu wniosków z dotychczasowych zadań, w tym sprawom administracyjnym i finansowym, przygotowaniu do lokalnych działań pilotażowych, omówieniu treści i struktury tworzonego w projekcie podręcznika, uzgodnieniu jego wersji roboczej oraz dzieleniu się obowiązkami i zadaniami.

The second transnational project meeting took place from 12th to 15th April 2018 in Akniste (Latvia). The meeting was devoted to critical analysis and conclusions from tasks executed so far, including administrative and financial matters, preparing for the local pilot activities, discussing the manual's content and structure, agreeing on the draft version, and sharing responsibilities and tasks.


Nasze robocze spotkanie projektowe zostało zorganizowane w pięknym miejscu - dworku Garsene. Podczas spotkania koordynator projektu przedstawił i omówił z partnerami wyniki monitorowania dotychczasowych działań projektowych i uzgodniliśmy sposób pracy w następnej fazie projektu. Partnerzy przedstawili i omówili swoje pomysły dotyczące lokalnych działań i uzgodnili dla nich wspólne standardy. Uzgodniliśmy również początkową strukturę i zawartość naszego podręcznika i zdecydowaliśmy, że Łotwa będzie odpowiedzialna za część praktyczną, a Polska za część teoretyczną.

Our working project meeting was organised in a beautiful place - the Garsene Manor House. During the meeting the project coordinator presented and discussed with the partners monitoring results and we have agreed on the way of working towards the next phase of the project. The partners presented and discuss their ideas for local activities and agreed on common standards for them. We also agreed on the initial structure and content of our manual and decided that Latvia will be responsible for the practical part and Poland for the theoretical one.


Oprócz ciężkiej pracy nad sprawami projektu mieliśmy okazję zobaczyć kilka bardzo interesujących miejsc i poznać bardzo miłych ludzi. Wzięliśmy udział w krótkim zwiedzaniu Rygi i mieliśmy okazję zobaczyć widok miasta z wieży kościoła św. Piotra. Odwiedziliśmy wiejską organizację pozarządową "Watermarks". Ich misją jest ochrona i rozwój wiejskiego społeczeństwa obywatelskiego, lokalnej sztuki, kultury i przyrody. Widzieliśmy piękne dzieła lokalnego ludowego rzemiosła i sztuki. Prowadzone przez Ieva z organizacji goszczącej warsztaty pozwoliły nam opanować nową technikę ilustracji, którą będziemy używać do przygotowywania ilustracji do naszej historii projektu. Odwiedziliśmy Centrum Rzemieślnicze, gdzie zobaczyliśmy wyjątkową rekonstrukcję łotewskiego historycznego stroju narodowego i wiele pięknych sztuk ludowego rzemiosła. Członkini polskiej grupy - Ola - miała nawet krótki kurs używania koła garncarskiego. Widzieliśmy dziką naturą - którą podziwialiśmy z tarasu widokowego jak mieliśmy z nią bezpośredni kontakt. Przetestowaliśmy pyszne lokalne dania, nawiązaliśmy nowe znajomości. Wszyscy zapamiętamy tę podróż przez długi czas.

Besides the hard work on project matters, we had the opportunity to see a few very interesting places and meet some very nice people. We had a short sightseeing in Riga and had chance to see the city view from the St. Peter`s Church tower. We visited the rural NGO "Watermarks" . Their mission is to protect and develop rural civil society, local art, culture and nature. We saw beautiful pieces of local folk craft and art . Lead by our host Leva we learned the new illustration technique we will use to prepare illustrations for our project story. We visited the Handicrafts Centre where we saw an unique reconstruction of Latvian historical national costume and a lot of beautiful pieces of folk craft. A member of Polish group, Ola, even participated in a short course on the use of the potter's wheel.We saw wild nature - from above and on foot. We tasted delicious local cuisine and made new friends. We all will remember this trip for a long time. 

30.03.2018r.

Lokalne działania projektowe

Local project activitiesOd listopada 2017 r. do marca 2018 r. ciężko pracowaliśmy nad wspólnymi zadaniami naszego projektu, takimi jak:
- omawianie wspólnych problemów i czynników motywujących w edukacji dorosłych w kraju;
- zbieranie powszechnie znanych elementów narodowych używanych w opowieściach takich jak: postacie / bohaterowie, miejsca, wydarzenia / sytuacje, symbole i metafory;
- gromadzenie wszelkiego rodzaju informacji na temat opowiadania historii na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
- opracowanie listy pomysłów na wykorzystanie narracji jako sposobu na zwiększenie motywacji i zaangażowania w kształcenie dorosłych w regionach wiejskich, wybierając po jednym do trzech elementów do sprawdzenia podczas lokalnych działań pilotażowych.From November 2017 till March 2018 - we worked hard on our project common tasks:
- discussing common problems and motivating factors in adult education in the country;
- collecting commonly known national elements used in stories like, characters/heroes, places, events/situations, symbols and metaphors;
- collecting all kind of information about storytelling on local, regional, national and European level;
- developing a list of ideas of using storytelling as a means for increasing motivation and involvement in adult learning in rural regions, choosing 1-3 to be tested during local pilot activities. 

28.10.2017r.           

Pierwsze spotkanie międzynarodowe w projekcie już za nami

The first international meeting in Kraków is already completedW dniach 22-25.10.2017r. w Krakowie w Fundacji Addenda odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowe w projekcie. Podczas jego trwania omówiliśmy główne kwestie administracyjne i finansowe, ustaliliśmy szczegółowe zasady współpracy, zatwierdziliśmy stworzone procedury i formularze.

Our first international meeting, organised in Krakow by the Addenda Foundation, took place from 22nd to 25th October 2017. During the meeting we discussed all the main administrative and financial issues. We decided on cooperation policies, we ratified procedures and forms dedicated to our project.

Planowaliśmy także dalsze projektowe  działania merytoryczne i wykonywaliśmy pierwsze zadania związane z praktyczną sztuką opowieści.

We developed a work plan for content-related activities and we performed our first tasks concerning storytelling.

 

Na spotkaniu wybraliśmy logo projektu:

During the meeting we chose the project logo:

Ważnym celem spotkania było także wzajemne poznanie się członków grupy partnerskiej.

Our meeting was an excellent opportunity to get to know each other.

            

Choć spraw do przedyskutowania było bardzo wiele i pracowaliśmy bardzo intensywnie, przez cały czas panowała bardzo przyjazna atmosfera i wspólnie spędzony czas będziemy długo mile wspominać!

Although there were many matters to discuss and we worked really hard the atmosphere of our meeting was very friendly and supportive. We shall remember it for a long time!