Fundacja Addenda
minus melius
mniej to lepiej
less is more

Ukryte skarby

 

Ukryte skarby
- wykorzystanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych

 

 

W okresie od 01.06.2018 do 31.07.2019 Fundacja Addenda realizuje międzynarodowy projekt "Ukryte Skarby - wykorzystanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych." (Unearthing Gold - Using Local Cultural Heritage Resources in Adult Education) dofinansowany ze środków programu Erasmus+, Akcja 1 - Mobilności edukacyjna.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji w obszarze projektowania i realizowania atrakcyjnych zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych ze środowisk wiejskich.

W celu rozszerzenie oferty naszych zajęć o nowe, innowacyjne elementy, dwa dwuosobowe zespoły naszych edukatorów wezmą udział w job-shadowing w organizacjach partnerskich na Słowacji i we Włoszech. Dzięki realizacji działań lokalnych - przygotowujących uczestników do wyjazdów, działań międzynarodowych - we współpracy z organizacjami partnerskimi oraz w oparciu o zebrane doświadczenia zagraniczne oba zespoły przygotują propozycje zajęć edukacyjnych dla dorosłych słuchaczy z obszarów wiejskich. W zajęciach tych pragniemy wykorzystać lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza te ukryte, niedostrzegalne i niedoceniane, jako przedmiot zajęć, jako narzędzie edukacyjne oraz jako element strategii motywacyjnych.

Dodatkowo realizacja projektu pozwoli nam na rozwijanie i intensyfikację współpracy międzynarodowej, zwłaszcza na polu innowacyjnych praktyk dotyczących wykorzystywania dziedzictwa narodowego i europejskiego w edukacji dorosłych, oraz poprawę metod pracy w samej organizacji.
Job-shadowing na Słowacji

Od 18 do 27 lipca 2018 r. dwójka naszych edukatorów uczestniczyła w realizowanym na Słowacji job shadowingu, zorganizowanym w ramach projektu "Ukryte Skarby - wykorzystanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych". Głównym celem wyjazdu było rozpoznanie możliwości wykorzystania rzemiosła i sztuki ludowej w edukacji dorosłych.W trakcie wizyty edukatorzy zapoznali się działalnością organizacji goszczącej, Stowarzyszenia Tradicne ludove umelecke remesla, ale również pomagali w organizacji oraz uczestniczyli w spotkaniu twórców i artystów ludowych w Strbskim Plesie.Rozmowy z twórcami, organizatorami spotkania i wspierającymi je władzami lokalnymi, a także możliwość praktycznego wypróbowania niektórych rzemiosł zaowocowały nowymi pomysłami, które wykorzystamy do projektowania naszych zajęć.


Job-shadowing we Włoszech


Od 27 do 31 maja 2019r dwójka naszych edukatorów uczestniczyła w job shadowingu we Włoszech, zorganizowanym w ramach projektu "Ukryte Skarby - wykorzystanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych".

Organizacją goszczącą było Stowarzyszenie Home Movies - Narodowe Archiwum Filmów Rodzinnych (Home Movies L'Archivio Nazionale del Film di Famiglia) mające swoją siedzibę w Bolonii, którego misją jest zbieranie, archiwizowanie i twórcze wykorzystywanie filmów rodzinnych i innych prywatnych materiałów audiowizualnych.

Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Stowarzyszenia oraz zbadanie jak amatorskie zapisy życia codziennego wpisują się w dziedzictwo kulturowe i jaki mają potencjał edukacyjny.

W czasie 5-cio dniowego pobytu uczestnicy job shadowingu towarzysząc pracownikom w ich codziennej pracy, prowadząc ciekawe obserwacje i inspirujące dyskusje, zdobywali nowe umiejętności i wiedzę, które zostaną wykorzystane do rozwinięcia działań edukacyjnych z tego obszaru w naszej organizacji . Bardzo ważnym aspektem wizyty było zaznajomienie się z nowymi metodami aktywizacji lokalnych społeczności wiejskich, które Stowarzyszenie Home Movies wykorzystuje w celu zbierania materiałów i promocji swoich działań. Nasi edukatorzy zobaczyli też jak bardzo historie, fragmenty życia "zwykłego człowieka" są ważne tak dla społeczności lokalnych, jak i dziedzictwa narodowego. Podczas pobytu w Bolonii rozmawiano też o różnych koncepcjach dotyczących prezentowania zbiorów tworzonych przez Archiwum, uświadamiając sobie jak ważna jest odpowiednia kategoryzacja materiałów w celu stworzenia przemyślanego planu ich późniejszego wykorzystywania i upowszechniania.


Ponadto uczestnicy job shadowingu zdobyli wiele cennych informacji na temat różnych, zgodnych z ich zainteresowaniami, projektów i organizacji, (jak np. archiwum dzienników działające na włoskiej prowincji, a także o grupa "Azzuro", która łączy sztukę performance'u ze storytelingiem) których znajomość będzie bardzo pomocna w rozwinięciu podobnych działań naszej organizacji.


Pracując w dwuosobowym zespole edukatorzy mogli na bieżąco dyskutować sposoby wykorzystania i rozwinięcia zdobytej wiedzy, a w szczególności przełożenia jej na działania edukacyjne i kulturalne w naszym regionie. Pod koniec wizyty omówione zostały perspektywy dalszej współpracy naszych organizacji (na którą włoscy gospodarze wyrazili wielką ochotę) i zarysowane plany wspólnego projektu.


Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.